hrr
امداد و نجات- شماره 4
امداد و نجات- شماره 4
تاریخ انتشار : 2011/1/13
لینک PDF : 1موجود نیست
شماره : 4
توضیحات :
مقدمه: کشور ايران کشوري بلاخيز است و مي توان آن را يکي از مستعدترين کشورهاي جهان براي وقوع بلايا دانست. بيمارستان ها نقش مهمي در حوادث غيرمترقبه ايفا مي کنند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي وضعيت آمادگي بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شيراز در مقابله با حوادث غير مترقبه بود تا با مقايسه وضعيت فعلي با استانداردها، نقايص موجود شناسايي شود.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي، 15 بيمارستان دولتي و خصوصي شيراز در سال 1389 ارزيابي شد. ابزار گردآوري داده ها چك ليستي بود که 10 حيطه و 220 سوال داشت. داده ها به روش مشاهده و مصاحبه جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: به طور کلي ميانگين نسبي آمادگي مقابله با حوادث غيرمترقبه در بيمارستان هاي مورد مطالعه 62.3% بود. از نظر حيطه هاي مورد بررسي، حيطه هاي تخليه و انتقال، ترافيک، ارتباطات و امنيت در سطح متوسط، حيطه هاي اورژانس، پذيرش، آموزش، پشتيباني، نيروي انساني، فرماندهي و مديريت در سطح خوب قرار گرفتند.
نتيجه گيري: بيمارستان هاي مورد مطالعه در شيراز علي رغم داشتن آمادگي کلي مناسب، در حيطه هاي تخليه و انتقال، ترافيک، ارتباطات و امنيت نياز به بهبود دارند و ضروري است تدابير مناسبي در اين زمينه ها اتخاذ گردد.

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )